Náš tým

Kateřina Lukavská, Ph.D.

působí na Katedře psychologie Pedagogické fakulty UK a Klinice adiktologie 1.lékařské fakulty UK. Dlouhodobě se zabývá výzkumem v oblasti digitálních závislostí. Publikuje v mezinárodních i tuzemských odborných časopisech, přednáší na téma digitálních závislostí na mezinárodních i tuzemských konferencích.

Kontakt: katerina.lukavska@pedf.cuni.cz, katerina.lukavska@lf1.cuni.cz

Ondřej Hrabec, Ph.D.

působí jako odborný asistent a výzkumný pracovník na Katedře psychologie PEDF UK. Specializuje se na kvalitativní výzkum digitálních her (styl hry, fenomén „flow“, typologie hráčů), hravost a další témata cyberpsychologie. Věnuje se též popularizaci vědy v oblasti digitálních technologií.

Michaela Slussareff, Ph.D.

působí na katedře nových médií při Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty, UK. Pracuje také v akademickém a neziskovém sektoru na projektech zaměřených na děti a média. Založila iniciativu Digitální zdraví dětí, která se snaží šířit povědomí o negativních, ale i možných pozitivních vlivech technologií na dětský vývoj a rodinu obecně. Podílí se na mezinárodním výzkumném projektu The Consortium Assessment of Family Media Exposure (CAFE) Consortium, který vede Georgetown University ve Washingtonu.

Doc. Roman Gabrhelík, Ph.D.

je vedoucí výzkumu a vývoje na Klinice adiktologie 1. LF UK. Má značné výzkumné zkušenosti v oblasti závislostí. Zaměřuje se na výzkum a vzdělávání v oblasti preventivní vědy, zejména pak na oblast prevence návykového chování u dospívajících. Již více než deset let se přímo podílí na vývoji Národního systému školní prevence rizikového chování v České republice. Byl hlavním řešitelem pro národní výzkumné granty a členem profesionálního výzkumného týmu v mezinárodních studiích. Publikoval řadu článků v recenzovaných impaktovaných časopisech z oblasti psychologie, závislostí a prevence.

Mgr. Michal Božík

doktorský student na katedře psychologie PEDF UK, pracuje zároveň jako psycholog a výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu dětské psychologie a patopsychologie v Bratislavě na Slovensku. Jeho předchozí výzkumná práce byla zaměřena na psychologii videoher a her ve vzdělávacím kontextu. Má předchozí zkušenosti jako herní designér a učitel na základní škole. Je jedním ze zakládajících členů a bývalým manažerem nevládní organizace Vlcata.sk, která se zaměřuje na psaní o hrách vhodných pro děti a také vede rodiče a učitele při používání her ve vzdělávacím kontextu.

Mgr. Martina Píšová

doktorská studentka na katedře psychologie, PEDF UK, vystudovala magisterský studijní program na katedře pedagogiky a didaktiky biologie na Přírodovědecké fakultě CUNI. Zajímá se o kognitivní vědu a seberegulaci. Zkušenosti z výzkumu získala během své stáže v NIMH (Národní institut duševního zdraví), kde pracovala na své diplomové práci (Epizodická paměť v ontogenezi). Na projektu se podílí jako hlavní koordinátor sběru dat.

Jaroslav Vacek, Ph.D.

působí na Klinice adiktologie, 1. LF UK. Publikoval příspěvky v recenzovaných impaktovaných časopisech a byl hlavním řešitelem vývojového projektu pro použití internetu v léčbě závislostí. Jako psycholog ve Všeobecné fakultní nemocnici se zaměřuje na nelátkové závislosti, zejména návykové online chování. JV bude odpovědný za
správu datové sady a kvantitativní analýzu.